Follow us on

TCAS65 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” (22 สถาบัน)

วันที่โพสต์

พี่ ๆ ทีแคสเตอร์แอป ได้รวมเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” ของทุกสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS65 ปีล่าสุด มีสถาบันไหนเปิดรับในรอบไหน โครงการอะไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

หมอสมศักดิ์” ชูการแพทย์วิถีใหม่

TCAS65 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มศว และ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล
 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ
 • โครงการเรียนดีโอลิมปิก
 • โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • เปิดรับสมัคร 5 กลุ่มโครงการตามกำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผลิตแพทยเพิ่มแห่งประเทศไทยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

TCAS65 รอบ 2 โควตา

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โควตา 14 จังหวัดภาคใต้
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ
 • โครงการการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : community track)
 • โครงการการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือฯ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณาสุข)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • รับแบบโควตา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โควตา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โควตา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผลิตแพทยเพิ่มแห่งประเทศไทยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Track)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

TCAS65 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม กสพท. ปีการศึกษา 2564 (รวม 22 รหัส)

 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 9. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)
 11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิศสิน)
 12. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี)
 13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 16. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
 17. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
 18. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
 19. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 20. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 21. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 22. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1/2564 : คลิก

อยากเรียนแพทย์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

TCAS รอบ 1

 • GPAX และ/หรือ GPA
 • คุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการนั้นๆกำหนด
 • ผลงาน/Portfolio ตามที่โครงการนั้นๆกำหนด

TCAS รอบ 2

 • GPAX และ/หรือ GPA
 • คุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการนั้นๆกำหนด
 • ผลคะแนน GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ หรือ วิชาเฉพาะแพทย์
 • ผลงานตามที่โครงการนั้นๆกำหนด

TCAS รอบ 3

 • คุณสมบัติเฉพาะตามที่ กสพท กำหนด
 • ผลคะแนน 7วิชาสามัญ
 • วิชาเฉพาะแพทย์

ขอบคุณข้อมูล : เว็ปไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,747 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views