Follow us on

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด” TCAS65 (รวม 10 สถาบัน)

วันที่โพสต์

TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด

1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 • การรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

 • โครงการเพชรตะวันออก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มน.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 

 • โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะกายภาพบำบัด มศว

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 42)

10. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 10 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views