Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 7 มิถุนายน 64
 • ตรวจสอบสถานะและชำระเงินค่าสมัคร : 3 – 8 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 11 – 12 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64
 • แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 17 – 20 มิถุนายน 64
 • ชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา : 17 – 30 มิถุนายน 64
 • สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร/สาขาวิชา โดยเรียงลำดับความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
 • เกณฑ์พิจารณา : ผลคะแนน GAT , PAT , O-NET
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิก

คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวน 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย จำนวน 5 ที่นั่ง
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน จำนวน 40 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง จำนวน 30 ที่นั่ง
  • วิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ที่นั่ง
 3. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร จำนวน 30 ที่นั่ง
 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบํารุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อม บํารุงทรัพยากรอาคาร จำนวน 20 ที่นั่ง

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://reg1.nmu.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : http://reg1.nmu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

817 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

579 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

563 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views