Follow us on

รวมให้แล้ว! สถิติคะแนนสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ 3 สถาบัน (TCAS รอบ3 AD1 จุฬาฯ , มหิดล , มธ.)

วันที่โพสต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสาขาวิชารับสมัครผ่านยืนยันสิทธิ์อัตราการแข่งขันคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุด
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล2467211 : 2.7956.5356.53
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาธรณีวิทยา1937111 : 1.9549.0849.08
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสัตววิทยา1457111 : 4.0747.2747.27
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์3233834321 : 10.5660.1045.33
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม6270421 : 1.1344.4242.53
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์2583871 : 3.3272.7042.38
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม5914017151 : 2.3751.6041.76
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร5018020191 : 3.652.0041.23
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา2713814141 : 5.1185.8740.73
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี6514912121 : 2.2952.0740.49
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา30134441 : 4.4745.4340.23
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์1980651 : 4.2146.0840.17
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวเคมี27901091 : 3.3352.9840.17
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพและการพิมพ์3339101 : 1.180.000.00
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาพฤกษศาสตร์3134001 : 1.10.000.00
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาพันธุศาสตร์3152001 : 1.680.000.00
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์5869001 : 1.190.000.00

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาขาวิชารับสมัครผ่านยืนยันสิทธิ์อัตราการแข่งขันคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุด
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)808111 : 0.153.6353.63
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)206123211 : 3.0564.9845.25
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาชีววิทยา1053012101 : 5361.1336.23
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1021510101 : 21.555.2335.93
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาเคมี1039314101 : 39.343.1334.08
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)306534231 : 2.1757.3531.70
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา)8035188801 : 4.3953.8328.25
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์3015436301 : 5.1346.6027.73
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)30271141 : 0.944.1126.85
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)606025191 : 174.2324.08
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาพฤกษศาสตร์204116161 : 2.0532.9816.50
วิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์256224201 : 2.4841.2810.08

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาขาวิชารับสมัครผ่านยืนยันสิทธิ์อัตราการแข่งขันคะแนนสูงสุดคะแนนต่ําสุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)4697340381 : 21.1558.8348.40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)46242981 : 5.2665.6748.38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร4051841401 : 12.9557.3845.84
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร3124434311 : 7.8752.7141.39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.เคมี4031745401 : 7.9354.7040.58
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)4516548451 : 3.6757.3440.26
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)4570771 : 1.5648.0837.67
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ4524545451 : 5.4451.1637.61
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)4524739381 : 5.4982.3337.10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.สถิติ5522160551 : 4.0253.5236.48
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม4825051481 : 5.2146.4036.45
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์348427231 : 2.4743.4032.85
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์308630271 : 2.8741.8232.23
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.คณิตศาสตร์4523352451 : 5.1846.6231.22
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์4217447421 : 4.1449.6230.95
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.สถิติ (โครงการพิเศษ)678420181 : 1.2536.9324.09
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)479931271 : 2.1148.3022.93
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน307727271 : 2.5739.0022.21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ) (กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ)4725551 : 0.5334.7221.72
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)204521201 : 2.2543.6821.10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร5111946441 : 2.3339.8020.38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์317427251 : 2.3946.5218.78
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ376829251 : 1.8443.4518.12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ.คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)497922191 : 1.6142.2417.19

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : ทปอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,747 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views