Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่โพสต์

กำหนดการรับสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัคร : 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 13 – 17 มิถุนายน 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 3. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในพุทธศาสนา หากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบและมีความสนใจ ถนัดในสาขาที่เรียน
 5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 6. มีความศรัทธาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุข

คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • แผนการเรียน , GPAX ตามกำหนดของคณะนั้นๆ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 4 – 10)
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://reg.psru.ac.th/reg2018/

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

188 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views