Follow us on

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มหิดล

 • เปิดรับสมัคร : 25 มีนาคม – 21 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 – 6 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas.com สำหรับผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3 : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 64

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มหิดล

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา : คลิก
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว : คลิก
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ : คลิก
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต : คลิก

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ : คลิก
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) : รอประกาศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ : คลิก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ : คลิก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก : คลิก

3. คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, พหุวิทยาการ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาความเป็นเลิศฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา) : คลิก

4. คณะเทคนิคการแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค : คลิก

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : คลิก

6. คณะพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน : คลิก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก : คลิก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ : คลิก
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) : คลิก

8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพื้นที่ : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย : คลิก

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล : คลิก

11. วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา : คลิก

12. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล : คลิก

13. วิทยาลัยราชสุดา

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (โครงการนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ผู้ที่มีการได้ยิน)) : คลิก
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (โครงการนักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการ (ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)) : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย : คลิก

14. วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร : คลิก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ : คลิก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร : คลิก
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ : คลิก

15. วิทยาเขตนครสวรรค์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม : คลิก
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน : คลิก

16. วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ : คลิก
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต : คลิก
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม : คลิก

17. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : คลิก

18. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : คลิก

19. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : คลิก

20. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://tcas.mahidol.ac.th/

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,167 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

829 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views