Follow us on

TCAS66 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
  • เป็นผู้มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมเหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีความผิดตามกฎหมาย
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาใด ๆ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการทางร่างกายอัน อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคาดว่จะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ดังนี้
   • ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
   • ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ
   • ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ
  • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
   • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
   • CU-TEP & Speaking (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) 110 (จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบในวันเดียวกัน) โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่กิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ภาพรวมการคัดเลือก
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่นับรวมหน้าปก คำนำและสารบัญ) พิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ใช้ font Angsana New ขนาด 16 Single space ตั้งค่ขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้านโดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .pf ให้เอกสารทั้งหมดอยู่ในฟล์เดียว กัน (ไม่ต้องแนบรูปถ่ายที่แสดงการทำกิจกรรม หรือรูปถ่ายการรับรางวัลใด ๆ)
  • วิชาที่สอบและการสอบ ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบ BioMedical Admissions Test (BMAT) ซึ่งจัดสอบโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
  • เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีคะแนนสอบ BMAT ที่สอบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 3 Section ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประมวลผลจากคะแนน BMAT เรียงลำดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยมีค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ดังนี้
   • 1. Section 1 Thinking Skills ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • 2. Section 2 Scientific Knowledge and Applications ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
   • 3. Section 3 Writing Task ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์และ ตรวจสุขภาพ จำนวน 60 คน ประมาณวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางอินเทอร์เน็ตที่ admission.md.chula.ac.th
 • เปิดรับสมัคร : 27 ก.ย. – 10 ต.ค.65
 • สมัครทาง : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 • สมัครสอบ TPAT1 : 1 – 20 ก.ย.65
 • ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas : 28 ต.ค.65 เป็นต้นไป
 • สอบ TPAT1 : 17 ธ.ค.65
 • สมัครสอบ A-Level : 1 – 10 ก.พ.66
 • ประกาศผลสอบ TPAT1 : 6 ก.พ.66
 • รับสมัคร TCAS66 รอบ2 โควตา : 1 – 14 มี.ค.66
  • สมัคร TCAS66 รอบ2 โควตา : คลิก
 • สอบ A-Level : 18 – 20 มี.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 11 เม.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค.66
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 : 4 – 5 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 : 6 พ.ค.66
  • ยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์ ในระบบ TCAS : คลิก

TCAS66 รอบ2 โควตา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

 • รับจำนวน 78 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
  1. เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว โดย
   • ปัจจุบัน ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกนอกจังหวัดเดิมให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งการโยกย้ายทุกครั้ง) และ
   • เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1:3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ สระแก้ว ตลอดหลักสูตร โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ.1:บ) เป็นหลักฐาน หรือ ศึกษาในชั้นมัอยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงครามและสระแก้วตลอดหลักสูตร โดยมีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:พ) เป็นหลักฐาน
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน)
  4. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณ์สุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

 • รับจำนวน 2 ที่นั่ง (จังหวัดตราด 1 ที่นั่ง , จังหวัดสระแก้ว 1 ที่นั่ง)
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
  1. เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ คือจังหวัดตราดและสระแก้ว โดย
   • ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดหรือสระแก้ว และ
   • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดตราดหรือสระแก้ว และ
   • ปัจจุบันผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองของจังหวัดตราดหรือสระแก้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายออกนอกจังหวัดเดิมให้มีเอกสารยืนยันคำสั่งการโยกย้ายทุกครั้ง)
  2. มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:พ) ของขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  3. ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
  4. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

 • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะโครงการ
  1. เป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปักวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ และ ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้
  4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

การคัดเลือกเข้าศึกษาสำหรับทั้ง 3 โครงการ

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 11 เมษายน 2566 ทางอินเทอร์เน็ตที่ admission.md.chula.ac.th
 • วิชาที่สอบและการสอบ ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  • ผลคะแนนการทดสอบรายวิชาสามัญ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ดำเนินการจัดสอบโดย ทปอ. ดังนี้
   • วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 10
   • วิชาเคมี น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 20
   • วิชาชีววิทยา น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 25
   • วิชาฟิสิกส์ น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 10
   • วิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 15
   • วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 5
   • วิชาสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 5
 • ผลคะแนนการสอบวิชา TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ที่ดำเนินการจัดสอบโดย กสพท ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  • ฉบับที่ 1 พาร์ทเชาว์ปัญญา น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 5
  • ฉบับที่ 2 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ) 5

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


TCAS66 รอบ3 แอดมิชชั่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 • รับผ่านเกณฑ์ กสพท
 • รับจำนวน 176 ที่นั่ง
 • อ่านเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views