Follow us on

นิติศาสตร์ vs รัฐศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากเข้าทั้ง 2 คณะนี้กัน มาดูกัน!

1. คณะนิติศาสตร์

เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลัก เรียนเพื่อให้ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม “เน้นความจำและวิเคราะห์สถานการณ์” ซึ่งจะเป็นการทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยกำหนดออกมาเป็น กฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน อย่างมีระเบียบและมีความสุข

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขากฎหมายอาญา
 • สาขากฎหมายเอกชน
 • สาขากฎหมายธุรกิจ
 • สาขากฎหมายมหาชน
 • สาขากฎหมายภาษี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะนิติศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. คณะรัฐศาสตร์

เรียนด้านการเมือง การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เกี่ยวข้องกับรัฐและสังคม เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ ที่ต้องอาศัยศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาประกอบการศึกษา อธิบายภาวะต่าง ๆ ทางสังคม ที่เกิดขึ้นได้

ตัวอย่างสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาการระหว่างประเทศ
 • สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สาขางานยุติธรรมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะรัฐศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • คณะรัฐศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะรัฐศาสตร์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • คณะสังคมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะรัฐศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะสังคมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ – มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะสังคมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ – มหาวิทยาลัยพะเยา

law

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

898 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

906 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

607 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views