Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 14 – 23 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 20 มี. ค. 66
 • การจัดสอบวิชาเฉพาะ : 26 มี. ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตา
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการจุฬาฯ-ชนบท
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็ ชอบจากกระทรวงสาธารณสุข)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
  • คณะอักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. โครงการทุนเอราวัณ
  • คณะครุศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. คัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศรับสมัครเพิ่มเติม : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views