การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566
| | |

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) วันที่จัดกิจกรรม 11 พ.ค. 66 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 30 ก.ย. 66 จำนวนที่รับ – ค่าใช้จ่าย 200-500 คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานที่จัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมนี้จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เพิ่มเติม…