Follow us on

ทำไมต้องสอบจำลอง IELTS

ประเภทของ IELTS

IELTS Academic

สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือในด้านการทำงาน
ในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษโดยข้อสอบ
จะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training

สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อ
ในระดับต่ำกว่าปริญญา การสมัครงาน หรือใช้สำหรับ
การยื่นขอวีซ่า เพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยัง
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็น
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

IELTS Academic

สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาหรือในด้านการทำงาน
ในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษโดยข้อสอบ
จะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training

สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อ
ในระดับต่ำกว่าปริญญา การสมัครงาน หรือใช้สำหรับ
การยื่นขอวีซ่า เพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยัง
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็น
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

สมจริง เข้มข้น ครบทุก Part
พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

สมจริง เข้มข้น ครบทุก Part
พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

รูปแบบการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ

รูปแบบการสอบ IELTS
ทั้ง 4 ทักษะ

วิชาที่เปิดสอบ เเละตารางสอบ

วิชาที่เปิดสอบ
เเละตารางสอบ

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IELTS

เงื่อนไขการสมัคร

 • ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นข้อมูลของผู้เข้าร่วมสอบ/เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ
 • ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยชื่อ-นามสกุลต้องสะกดตรงตามบัตรประชาชน และโรงเรียน ชั้นปี อีเมล บัตรประชาชนต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น
 • ทางบริษัทและผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ส่งคำร้องเรียน หากเกิดปัญหาการส่งมอบบริการเนื่องจากผู้สมัครให้ข้อมูลผิดพลาด
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และต้องทำการสมัครใหม่
 • เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวิชา และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ในทุกกรณี 

หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ

 • ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน
 • หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ทำการติดต่อกองอำนวยการของสนามสอบนั้น ๆ

การแต่งกาย

 • แต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ เท่านั้น

กติกาในห้องสอบ

 • สวมหน้ากากอนามัยขณะทำการสอบที่สนามสอบตลอดเวลา
 • ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • สามารถนำเครื่องมือสื่อสารและของมีค่าเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเครื่องและนำไว้ใต้เก้าอี้และปฏิบัติตามกฏ
 • สามารถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้
 • ไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้
  สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีผู้คุมสอบติดตามไปด้วย
 • ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 • สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบการตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 • สามารถเข้าสอบได้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://mockexam.tcaster.net/
 • สามารถเข้าสอบวันเวลาใดก็ได้ในช่วง 7 วันที่กำหนด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขข้อมูลผู้สอบเบื้องต้นได้ ด้วยการเข้าระบบที่ลิงค์ https://tcastershop.tcaster.net/ หรือแจ้งเรื่องและคำร้องเข้ามาที่ Line = @tcaster
 • การเปลี่ยนแปลงสนามสอบ เปลี่ยนแปลงได้กรณีสมัครสอบ Paper-based (สนามสอบ) เท่านั้น 
 • หลังจากการสมัครและชำระเงินเสร็จสิ้น ผู้สมัครสอบไม่สามารถย้ายสนามสอบที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้ เช่น จากการสอบรูปแบบ Computer-based (ออนไลน์) ย้ายไปเป็นรูปแบบ Paper-based (สนามสอบ) ทุกกรณี
 • หลังจากการสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://mockexam.tcaster.net/
 • หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “เช็กสถานะการสมัคร”

ในกรณีขาดสอบหรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆ สามารถดาวน์โหลดโจทย์ และดูเฉลยละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ ตามวันและเวลาที่ระบุในกำหนดการ

 • จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมสอบ ให้มีการเว้นระยะอย่างเหมาะสม
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @tcaster ในช่วงก่อนวันสอบ