Follow us on

คณะแพทยศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

หลักสูตร 6 ปี

ปี 1

(เรียนวิชาพื้นฐาน) เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เนื้อหาคล้าย ๆ เนื้อหาจะเจาะลึกมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนเนื้อหาของวิชาแพทย์ที่แท้จริง ในบางมหาวิทยาลัยจะมีการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาวะร่วมสมัย เทคนิคการเรียนรู้ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น เพื่อความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ก่อน

ปี 2 – ปี 3

(พรีคลีนิก) เรียนเนื้อหาของวิชาแพทย์โดยตรงในด้านทฤษฎีต่างๆ เช่น กายภาคศาสตร์ ประสาทวิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เป็นต้น ควบคู่กับการเกิดโรคต่าง ๆ ว่ามีสาเหตุของโรคมาจากอะไรได้บ้าง เช่น หลักภูมิคุ้มกันวิทยา, ปรสิตวิทยา, พยาธิทั่วไป, เวชศาสตร์ชุมชนฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริงต่อไป

ปี 4 – ปี 5

(คลีนิก)  เรียนรู้การปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาคนไข้จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล วิชาที่ต้องเรียน เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น โดยจะเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีโอกาสได้ออกตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยประจำของนักศึกษาแพทย์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกตามความถนัดและความสนใจได้ แต่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

ปี 6

(เวชปฏิบัติ) เน้นการปฏิบัติงานที่เหมือนแพทย์จริง ๆ มีการไปดูงานและทำงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งการเรียนในชั้นนี้มักจะเรียกว่า Extern และที่สำคัญของปีนี้คือ จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ขั้นที่ 3 ด้วยนะ

รายละเอียดของคณะ

แพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค รวมไปถึงอาการเจ็บป่วย ซึ่งการแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง

โดยจะมีการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 6 ปี ดังนี้

การเรียนด้านการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชา หรือด้านเฉพาะทางได้มากมาย เช่น กุมารเวชศาสตร์, อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยศาสตร์กระดูก), สูติศาสตร์, นรีเวชวิทยา, โสตศอนาสิกวิทยา, นิติเวชศาสตร์, จักษุวิทยา, จิตเวชศาสตร์, รังสีวิทยา, จิตวิทยา, พยาธิวิทยา, เวชศาสตร์ชุมชน, อาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, เวชระเบียน, เวชสถิติ ฯลฯ และในแต่ละสาขายังแบ่งย่อยเป็นสาขาย่อยลงไปอีกตามอวัยวะหรือกลุ่มของโรค เช่น ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, อายุรศาสตร์โรคไต และอีกมากมาย

การสอบเข้า

คุณสมบัติ

แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และสายศิลป์
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX): ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนนที่ใช้สอบ

ก่อนอื่นทำความรู้จักกับ กสพท คือ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” จะมีการสอบที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ และวิชา A-Level คิดเป็นสัดส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ (กสพท หรือ TPAT1) = 30%

จะประกอบด้วย 3 พาร์ท ได้แก่
– จริยธรรมแพทย์
– เชาวน์ปัญญา
– พาร์ทเชื่อมโยง

วิชา A-Level (วิชาสามัญ) = 70% (โดย A-Level แต่ละวิชา ควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30)

จะประกอบด้วย  7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อาชีพในอนาคต

 1. แพทย์เฉพาะทางในสายต่าง ๆ
 2. นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในระบบราชการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ
 3. โรงพยาบาล
 4. คลินิกเอกชน
 5. สถานประกอบการส่วนตัว
 6. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

รีวิวรุ่นพี่

No data was found