Follow us on

คณะเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1
จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปก่อน ภาษาอังกฤษมีบ้าง วิชาที่ต้องเจอ เช่น Art of living ศิลปะการดำรงชีวิต มีฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับศึกษาทั่วไปบางส่วน และจะเรียนรวมกัน โดยยังไม่แยกสาขา บางสาขาที่แยกตัวตั้งแต่ปี 1 เลย คือ คหกรรม อาหารและโภชณาการ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีระบบเกษตร

ปี 2
จะมีการแยกไปตามสาขา เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม มีเคมีอย่างน้อย 2 วิชา สูงกว่านั้นจะเป็นพฤษศาสตร์วิทยา สัตววิทยา สรีระวิทยาของพืชของสัตว์ ในคณะเกษตรมี 9 ภาควิชาการเกษตร

ปี 3
นี้ ในปีนี้จะมีการเรียนรู้ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ  พร้อมกับการเรียนเกี่ยวเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ เพื่อช่วยในการทำงานในสายงานนี้

ปี 4
จะมีการฝึกงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกับการทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบอีกด้วย

รายละเอียดของคณะ

เป็นศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตร โดยมีการเรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษางานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างการศึกษาการวิจัยนั้นก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการเกษตรให้เพิ่มขึ้น รวมไป มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเช่น ประมง พืชไร่พืชสวน กีฎวิทยา เป็นต้น

 • สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาปฏพีวิทยา
 • สาขาวิชาพืชไร่นา
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาโรคพืช
 • สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์เกษตร

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมี  และอังกฤษ

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาชีพในอนาคต

 • รับราชการ เช่น เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • งานเอกชน เช่น พนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ธุรกิจสารเคมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทส่งออกพืชผลเกษตร
 • ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช้บริโภค และแมลงอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร

รีวิวรุ่นพี่

No data was found