Follow us on

คณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1
เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ปี 2 
เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ เช่น วิชาวรรณคดี การเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดนำเสนอ จะเน้นไปตามเอกภาษาที่เหลือไว้เพื่อให้เข้าประวัติความเป็นมามากขึ้น

ปี 3
เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ เน้นไปที่หลักไวยากรณ์ต่าง ๆ ของภาษานั้น รวมไปถึงวิชาวรรณคดีเพิ่มเติม ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร บางมหาวิทยาลัยจะมีการแสดงละครเวทีด้วยนะ

ปี 4
จะได้เรียนวิชาวิจัย และกระบวนวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจในด้านทักษะการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และนำเสนอในรูปแบบที่ตนเองสนใจ

รายละเอียดของคณะ

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอักษรหรือภาษา รวมไปถึงเรื่องของสัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในภาษาอีกด้วย การเรียนด้านอักษรศาสตร์จึงไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับภาษาหรืออักษรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมด้านความคิดในแต่ชาติที่ใช้ภาษานั้น เช่น วิชาอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษย์กับภูมิศาสตร์ ปริทัศน์ศิลปการละคร และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มีสาขาอะไรบ้าง

 • บรรณารักษศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ภาษาตะวันตก
 • ภาษาตะวันออก
 • ภาษาไทย
 • ภาษาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภูมิศาสตร์
 • ศิลปการละคร
 • วรรณคดีเปรียบเทียบ

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ (เลือกจากสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม

อาชีพในอนาคต

 • ทำงานที่สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • นักแปล/นักเขียน ที่สำนักพิมพ์ หรือดูแลบทความออนไลน์บนเว็บไซต์
 • งานด้านสื่อมวลชนหรืองานด้านวงการบันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
 • ทำงานในสำนักงาน เช่น HR เลขานุการ งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • ทำงานในสายการบิน เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต เป็นต้น
 • งานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ไกด์/ล่าม
 • อาจารย์/นักวิชาการ ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัย
 • นักจิตวิทยา
 • นักประวัติศาสตร์/นักโบราณคดี
 • ทำงานในองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) หรืองานเพื่อสังคมและชุมชน
 • บรรณารักษ์/ทำงานที่ศูนย์ข้อมูล ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

รีวิวรุ่นพี่

No data was found