Follow us on

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

ปี 1
(Pre-clinic) จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น ฟิสิกส์ทางการแพทย์ เคมีทั่วไป ชีววิทยาทั่วไป เคมีอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งวิชาพื้นฐานบางตัวต้องไปตัดเกรดกับคณะแพทยฯ และทันตแพทยฯ ด้วย

ปี 2 – ปี 3
(Pre-clinic)  ไม่ได้เรียนแค่เฉพาะสุนัขหรือแมวเท่านั้น ยังเรียนไปถึง ม้า หมู ไก่ วัว ปลา และผองเพื่อน วิชาที่จะเจอ เช่น จุลกายวิภาควิทยา หลักสัตวบาล Anatomy Neuroanatomy Immunology สรีรวิทยา อนามัยสิ่งแวดล้อม เภสัชวิทยา เป็นต้น

ปี 4 – ปี 6
เรียนเจาะลึกมากขึ้น เช่น อายุรศาสตร์ตามระบบอวัยวะ เทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ รังสีวิทยา พิษวิทยา หลักการศัลยศาสตร์และวิสัญญี เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ของสัตว์ สุขศาสตร์อาหาร กฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

รายละเอียดของคณะ

เป็นการศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ผู้เรียนจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย ตลอดจนบำบัด รักษาและป้องกันโรคสัตว์ต่างๆได้ รวมไปถึงได้เรียนเกี่ยวกับการวิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและบำรุงพันธุ์สัตว์ ส่วนในด้านสาธารณสุข จะต้องควบคุมโรคสัตว์ที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้ รวมทั้งสุขศาสตร์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์อีกด้วย

 • กายวิภาคศาสตร์
 • จุลชีววิทยา
 • สรีรวิทยา
 • เภสัชวิทยา
 • พยาธิวิทยา
 • ปรสิตวิทยา
 • เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
 • เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
 • เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
 • สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
 • สัตวบาล
 • สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
 • ศัลยศาสตร์
 • อายุรศาสตร์

การสอบเข้า

แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX): ไม่ต่ำกว่า 3.00

คะแนนที่ใช้สอบ
ก่อนอื่นทำความรู้จักกับ กสพท คือ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”
จะมีการสอบที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ และวิชา A-Level

คิดเป็นสัดส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ (กสพท หรือ TPAT1) = 30%

จะประกอบด้วย 3 พาร์ท ได้แก่
– จริยธรรมแพทย์
– เชาวน์ปัญญา
– พาร์ทเชื่อมโยง

วิชา A-Level (วิชาสามัญ) = 70% (โดย A-Level แต่ละวิชา ควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30)

จะประกอบด้วย  7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาชีพในอนาคต

เปิดคลินิกหรือโรงพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ได้ หรือทำธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถด้านการสัตวแพทย์ เช่น ธุรกิจยาสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการรักษาสัตว์ จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนตัว หรือ สัตวแพทย์เฉพาะทางสัตว์ชนิดต่างๆ หรือ ทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการสัตวแพทย์

รีวิวรุ่นพี่

No data was found