Follow us on

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1 
เป็นการเรียนวิชาเกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และหน้าที่พลเมือง ตามหลักปรัชญาและศาสนาของการใช้ชีวิตของมนุษย์กับสังคม และความรู้ในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวัน

ปี 2 – ปี 3 
เป็นการเรียนความรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของจริยธรรมคุณค่าความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สวัสดิการและความมั่งคง รวมไปถึงด้านสังคมสงเคราะห์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ และการสัมมนา การวิจัย

ปี 4 
จะเป็นการฝึกงานตามองค์กร หรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่สนใจ

รายละเอียดของคณะ

เป็นการเรียนที่เน้นการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักของความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลายความแตกต่างของมนุษย์ ทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ดี  เป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคมเกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคม ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ (เลือกจากสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาชีพในอนาคต

 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักพัฒนาสังคม
 • พัฒนากร
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักฑัณทวิทยา
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • พนักงานคุ้มครองสิทธิ
 • เจ้าหน้าที่บุคคล
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักจัดการรายกรณี (case manager)
 • นักบริหาร
 • เจ้าหน้าที่บริหาร

รีวิวรุ่นพี่

No data was found