Follow us on

คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

หลักสูตร 4 ปี 

ปี 1
จะมีการเรียนวิชาทั่วไปและเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น ฟิสิกส์พื้นฐาน, เคมีพื้นฐาน, ชีววิทยาพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นก่อน

ปี 2
จะมีการเรียนเนื้อหาวิชาเฉพาะมากขึ้น เช่น เคมีคลินิค, ปรสิตวิทยาทางการแพทย์, สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เป็นต้น เน้นเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์มากขึ้น

ปี 3
จะเรียนลงลึก ควบคู่กับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น โลหิตวิทยาคลินิค, ปฏิบัติการเคมีคลินิค, วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิค เป็นต้น ผ่านการไปดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

ปี 4
จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ และมีฝึกงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับวิชาที่เรียน เช่น เซลล์พันธุศาสตร์ทางการแพทย์, เทคนิคการแพทย์ชุมชน, การฝึกปฏิบัติทางเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

รายละเอียดของคณะ

เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจำพวกสารคัดหลั่งต่างๆ ที่มาจากร่างกายของเรา เช่น เลือด ปัสสาวะ น้ำไขข้อ ไขสันหลัง ฯลฯ แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เช่น เคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา เป็นต้น

 • เทคนิคการแพทย์
 •  กายภาพบำบัด
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • กิจกรรมบำบัด
 • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • รังสีเทคนิค

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, อังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันการพลศึกษา (ทั่วประเทศ)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาชีพในอนาคต

 • นักกิจกรรมบำบัด  ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเด็ก
 • นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดมาจากภาวะของโรค
 • นักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม เป็นหนึ่งในทีมผ่าตัดหัวใจ ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเทียมรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
 • นักรังสีการแพทย์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญงานทางรังสีวิทยาคลินิก  ทำงานด้วยเครื่องมือสลับซับซ้อนกับผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในด้านรังสีวินิจฉัย เป็นผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

รีวิวรุ่นพี่

No data was found