Follow us on

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4-5 ปี แล้วแต่สาขาการเรียน และมหาวิทยาลัย

ปี 1
จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่ไป เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมไปถึงวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นไปที่การฟัง พูด อ่าน เขียน อาจจะมีการฝึกดรออิ้งในปีนี้ด้วย

ปี 2
จะเป็นการเรียนวิชาเฉพาะในด้านการออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น

ปี 3
จะเป็นวิชาเอกเลือก เช่นคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โครงสร้างสถาปัตยกรรม ระบบอาคารและพลังงาน สถาปัตยกรรมภายใน หลักการออกแบบ การวางผังเมือง ควบคู่กับการเรียนกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วยนะ

 

ปี 4
จะมีการเรียนเรื่องฮวงจุ๊ยเบื้องต้นในบางมหาวิทยาลัยนะ แต่หลัก ๆ จะมีการทำโปรเจค ควบคู่กับเลือกการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามหน่วยงานทางภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ ตามความสนใจของเรา

ปี 5
จะได้เรียนปรัชญาการออกแบบ ทฤษฎีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ปฏิบัติการเตรียมวิทยานิพนธ์ และทำวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมตัวจบการศึกษา

รายละเอียดของคณะ

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการด้วย อย่างไรก็ตาม คณะสถาปัตยกรรมไม่ได้มีเพียงสาขาเดียว และในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสาขา และชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาสถาปัตยกรรม
 • สาขาออกแบบอุตสาหกรรม/ศิลปอุตสาหกรรม
 • สาขาสถาปัตยกรรมไทย
 • สาขาภูมิสถาปัตย์
 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

การสอบเข้า

 • Portfolio
 • GPAX
 • TGAT
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาชีพในอนาคต

 • สถาปนิก
 • นักออกแบบอิสระ
 • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
 • นักออกแบบการใช้สอยของเมืองและที่อยู่อาศัย
 • รับราชการ
 • อาจารย์

รีวิวรุ่นพี่

No data was found