Follow us on

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิจิตรศิลป์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1 
จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่ไป เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รวมไปถึงวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นไปที่การฟัง พูด อ่าน เขียน อาจจะมีการฝึกดรออิ้งในปีนี้ด้วย

ปี 2
จะเป็นการเรียนด้านทฤษฎีการออกแบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบ พร้อมกับการเรียนเรื่องแนวคิดทางความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

ปี 3
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ตามสาขาที่เลือก พร้อมกับได้พัฒนาทักษะของตนเองด้วย และที่สำคัญในปีนี้ยังได้ฝึกงานด้วยนะ

ปี 4 
จะเป็นการเรียนวิชาเลือกเสรีไปพร้อมกับการทำศิลปนิพนธ์ รวมไปถึงการนำผลงานไปเสนอในนิทรรศการ

รายละเอียดของคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์/จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะ และประยุกต์ศิลป์ โดยศึกษาทฤษฎีประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรี และการรำ เพื่อเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ หรือเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งการสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

มีสาขาอะไรบ้าง

 • สาขาทัศนศิลป์
 • สาขาออกแบบแฟชั่น
 • สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • สาขาจิตรกรรม
 • สาขาการแสดง
 • สาขานาฎศิลป์ไทย
 • สาขามัณฑนศิลป์
 • สาขาดุริยางคศิลป์

* สาขาวิชาจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซด์มหาวิทยาลัย

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
 • TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

(กรณี TPAT เลือก 1 วิชา)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาชีพในอนาคต

 • นักออกแบบ
 • กราฟิกดีไซน์
 • ผู้กำกับศิลป์
 • โมชั่นกราฟิก
 • นักวิจัย และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • แฟชั่นดีไซเนอร์
 • นักวาดภาพ
 • สไตล์ลิสต์
 • นักเขียนบท
 • ครูฝึกสอน
 • พิธีกร
 • ศิลปิน
 • นักอนุรักษ์
 • ภัณฑารักษ์
 • นักดนตรี
 • นักแสดง
 • โปรดิวเซอร์

รีวิวรุ่นพี่

No data was found