Follow us on

คณะวิทยาศาสตร์ (กายภาพ/ชีวภาพ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

ปี 1
จะได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ รวมไปถึง จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในทักษะด้านภาษาและการสื่อสารเน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ปี 2
จะได้เรียนหมวดวิชาเฉพาะตามสาขาที่เลือก

ปี 3
จะได้เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับวิชาเอกเฉพาะ เช่น สาขาคณิตศาสตร์ก็จะได้เรียน สูตร ทฤษฎีต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

ปี 4
จะได้ฝึกงานตามสาขาที่เลือกไว้ บางมหาวิทยาลัยจะมีการเรียนควบคู่กันไปด้วย พร้อมกับทำงานวิจัยก่อนจบการศึกษาด้วย

รายละเอียดของคณะ

เป็นการเรียนเพื่อเข้าใจศาสตร์ต่าง ๆ ในสายวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หลากหลายแขนงตามความสนใจของเรา โดยการเรียนตลอด 4 ปี ดังนี้

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีวิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาธรณีวิทยา
 • สาขาพฤกษศาสตร์

การสอบเข้า

– TGAT
– TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
– A-Level : คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาชีพในอนาคต

* อาชีพขึ้นอยู่กับสาขาในการเรียน สามารถหาเพิ่มเติมได้

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : ครู อาจารย์ นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และวางแผน
 • สาขาวิชาสถิติ : นักสถิติ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
 • สาขาวิชาเคมี : โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ กระดาษ สี
 • สาขาวิชาชีววิทยา : สามารถทำงานโดยใช้ความรู้ทั้งแนวตรงและแนวประยุกต์
 • สาขาวิชาจุลชีวิทยา : ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแยก คัดเลือก และเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สาขาวิชาธรณีวิทยา : นักธรณีวิทยาในบริษัทสำรวจปิโตรเลียม ในบริษัทสำรวจแหล่งแร่ ในหน่วยงานรัฐบาล

รีวิวรุ่นพี่

No data was found