Follow us on

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

หลักสูตร 4 ปี 

ปี 1 
จะเรียนพื้นฐานวิชาทั่ว ๆ ไป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ น้อง ๆ อาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนมัธยมปลาย แต่ความแตกต่างก็คือตอนเรียนมัธยม เนื้อหาจะน้อยกว่าทำให้เรามีเวลาเรียนมากกว่าและเนื้อหาจะง่ายกว่า แต่ในปี 1 จะมีการเรียนน้อยแต่มีความยาก เข้มข้นกว่า พร้อมกับการทำแล็บไปด้วย แต่จะมีวิชากีฬา เช่น จะได้ว่ายน้ำ รวมไปถึงภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนด้วยจะได้เรียนร่วมกันกับคณะอื่น ๆ ด้วย

ปี 2
การเรียนในปีนี้จะเน้นเรื่อง Anatomy ก็จะเรียนเรื่องกายวิภาคศาสตร์ ในปีนี้ก็ยังคงได้เรียนวิชากีฬาอยู่ ส่วนมากเนื้อหาจะเจาะลึกเกี่ยวกับวิชากีฬาปีนี้น้อง ๆ ก็จะได้ทำ Project ด้วย

ปี 3
จะมีการเรียนวิชาที่ต้องเรียนก็คือ โภชนาการว่าต้องกินยังไงกินอะไรรวมไปถึงการออกกำลังและวิชาในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาและวิชาสัมมนา จะมีการทำวิจัยด้วยเพราะใกล้จบแล้วรวมไปถึงปี 3 นี้น้อง ๆ ต้องออกไปฝึกงานกันด้วย

ปี 4
จะเป็นการทำวิจัยต่อจากปี 3 แล้วนำเสนอวิจัยที่เราได้ทำมาในส่วนเนื้อหาวิชาที่จะได้เรียน คือเรียนในเรื่องเทคโนโลยีการกีฬาและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการกีฬาปีนี้ยังคงต้องฝึกงานอยู่ในเทอมสุดท้าย

รายละเอียดของคณะ

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ ศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
 • การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา
 • นันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, อังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพในอนาคต

 • โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา
 • นักกีฬา
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นักเวชศาสตร์การกีฬา
 • นักโภชนาการกีฬา
 • เทรนเนอร์ฟิตเนส
 • นักจิตวิทยาการกีฬา
 • นักข่าวกีฬา
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • ภาครัฐและเอกชน

รีวิวรุ่นพี่

No data was found