Follow us on

คณะพลศึกษาและสุขศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 5  ปี

ปี 1
เน้นเรียนวิชาทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพครู เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐานประจำมหาวิทยาลัย และจะต้องทักษะการเล่นกีฬาด้วย

ปี 2
เข้าวิชาเฉพาะมากขึ้นในด้านของวิชาชีพครู เช่น จิตวิทยาด้านการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครู หรือสาขาเฉพาะของแต่ละสาขาที่เลือก ควบคู่องค์ความรู้การปฐมพยาบาล  การเข้าใจกติกาการเล่นของกีฬาแต่ละชนิด

ปี 3
เน้นไปที่การสอน และวิชาเฉพาะแบบเข้มข้น เช่น การวิจัยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การพัฒนาหลักสูตร โดยปีนี้เนื้อหาจะเข้มข้นมาก ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในการฝึกสอนปีต่อไป

ปี 4
เตรียมการสอน มีการสลับเข้าฝึกสอนกับเรียนเพื่อรายงานผล ในปีนี้จะเริ่มมีการทยอยเข้าโรงเรียนเพื่อดูการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นอีกปีที่หนักหน่วงมาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ที่โรงเรียน และที่มหาวิทยาลัย

ปี 5
จะมีการทำวิจัยรายงานผลการสอน และมีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

** การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน หากน้อง ๆ มีที่ที่สนใจแล้วสามารถเข้าไปดูหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย

รายละเอียดของคณะ

เป็นคณะที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความสนใจทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ผ่านการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติและทักษะในการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น เรื่องการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพรู้จักคิดและตัดสินใจ ที่ถูกต้อง เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

มีสาขาอะไรบ้าง

 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ (เลือกจากสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันการพลศึกษา
 • มหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพในอนาคต

ครูและบุคคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รีวิวรุ่นพี่

No data was found