Follow us on

คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

หลักสูตร 4 ปี 

ปี 1
เรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ฯลฯ เนื้อหาเจาะลึกมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนในวิชาเฉพาะ

ปี 2
เริ่มเรียนวิชาเฉพาะมากขึ้น Anatomy Physiology Biochemistry Parasite ฯลฯ

ปี 3
เรียนตัวคณะทั้งหมด และขึ้นฝึกหอผู้ป่วยจริง เรียนการผดุงครรภ์ การดูแลและประเมินพัฒนาการเด็ก การพยาบาลชุมชน การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯลฯ

ปี 4
เรียนเกี่บวกับอนามัยชุมชน การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การรักษาเบื้องต้น มีการลงปฎิบัติในชุมชน

รายละเอียดของคณะ

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นและผู้สูงอายุ การให้บริการด้านพยาบาล คำนึงถึงความต้องการของคนไข้ ตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ และทำการรายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใด ๆ ที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษา และส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ ดูแลด้านอนามัยแขนงอื่น ๆ เพื่อบริการคนไข้

 • สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
 • สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, อังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาชีพในอนาคต

 • พยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพ ปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพทั้งของรัฐ และเอกชน หน่วยงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
 • นักวิจัยปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย หรือเป็นนักวิจัยอิสระ ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

รีวิวรุ่นพี่

No data was found