Follow us on

คณะบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1
จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น วิชาภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาต่างประเทศ หลักการตลาด หลักการจัดการ  การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ปี 2
จะเป็นการเรียนวิชาเฉพาะทาง ในด้านการจัดการการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การเงินธุรกิจ สถิติธุรกิจ ควบคู่กับวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มสาระ เช่น ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ รวมไปถึง วิชาเฉพาะเลือก เช่น วิชาการโฆษณา การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา การตลาดกีฬา หลักการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ

ปี 3
จะมีการเรียนที่ลงลึกด้านตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วิชาระบบภาษีอากรธุรกิจ  การจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทำวิจัยพื้นฐานทางการตลาด

ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
จะมีการออกไปฝึกงาน ผ่านการนำองค์ความรู้ เรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัญหาพิเศษ การพยากรณ์การขาย และสัมมนา มาใช้ในสายงานที่เลือกนั่เอง

รายละเอียดของคณะ

เป็นการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การดำเนินงานทางธุรกิจ การทำแผนการตลาด (Marketing) การบริหารคน (HR) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การขนส่ง (logistic) ในคณะบริหารธุรกิจ จะแบ่งหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น สาขาการจัดการ , สาขาการบัญชี, สาขาการจัดการค้าปลีก , ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ , การจัดการอุตสาหกรรม , การจัดการโลจิสติกส์ , การตลาด , การเงินการลงทุน และ การจัดการทรัพย์กรมนุษย์ ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจเป็นการมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่

 • สาขาบัญชี
 • สาขาการตลาด
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาการเงินการธนาคาร
 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาโลจิสติก
 • สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และอังกฤษ

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยนครพนม

อาชีพในอนาคต

 • นักบัญชีที่ทำงานเป็นวิชาชีพอิสระ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และการเงิน
 • นักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • อาจารย์สอนบัญชี
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • นักการบริหารการเงิน
 • นักวิเคราะห์ และบริหารสินเชื่อ
 • บริษัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า
 • นักการตลาด

รีวิวรุ่นพี่

No data was found