Follow us on

คณะนิติศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ในชั้นปีที่ 1
จะได้เรียนวิชาความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล กฎหมายลักษณะครอบครัว กฎหมายมหาชนเบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญา กฎหมายอาญาภาคทั่วไป กฎหมายลักษณะทรัพย์ และวิชานอกคณะ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ เช่น นิติมูลบท นิติตรรกศาสตร์ ประวัติศาสตร์กฎหมาย (ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจนำวิชานี้ไปเรียนตอนปีสูง ๆ)

ในชั้นปีที่ 2
เราจะขยับมาเรียนกฎหมายลักษณะหนี้ ละเมิด สัญญาที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ซื้อขาย เช่า กู้ยืม หลักประกัน จำนำ จำนอง ตัวแทน เรียนกฎหมายอาญาภาคความผิดที่ลึกขึ้น เรียนกฎหมายมหาชนขั้นลึก เช่น รัฐธรรมนูญ เรียนวิชาเกี่ยวกับการศาล (ซึ่งหลักสูตรตอนนี้ได้ข่าวว่าเปลี่ยนไปแล้ว) แล้วก็ยังมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ (สามารถเลือกเรียนฝรั่งเศสได้) รวมถึงบางวิชาเลือกอื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ หรือ บัญชี (สำหรับนักกฎหมาย)

ส่วนชั้นปีที่ 3
จะได้เรียนกฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท ตราสารเปลี่ยนมือ วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล กฎหมายปกครอง (บางทีวิชาเหล่านี้ก็โดนย้ายไปเรียนปี 2) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายภาษี และเป็นปีที่สามารถเลือกสายกฎหมายที่จะเรียนต่อเป็นพิเศษได้ ในมหาวิทยาลัยของผมจะแบ่งเป็น 4 สาย คือ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ

และในปี 4
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก็จะมีการเรียนวิชา “นิติปรัชญา” และวิชาที่เลือกเรียนตามสายต่าง ๆ ในเชิงลึกขึ้น เช่น สายกฎหมายแพ่งและอาญา ก็จะได้เรียน กฎหมายล้มละลาย กฎหมายประกันภัย กฎหมายบังคับคดี เป็นวิชาบังคับ สายกฎหมายธุรกิจก็จะเรียนกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธนาคาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ในขณะที่สายมหาชนจะได้เจาะลึกลงไปยังกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ส่วนสายระหว่างประเทศอาจจะเจาะลึกไปเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดของคณะ

การเรียนกฎหมายใช้ระยะเวลา 4 ปี ในชั้นปีแรก ๆ นิสิตและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และวิชากฎหมายพื้นฐานที่จะใช้ต่อยอดไปในปีสูง ๆ โดยที่ที่ผมเรียนมานั้น โครงสร้างวิชาการเรียนในแต่ละปี (ถ้าไม่นับวิชาบังคับบางอย่างที่เรียนกับมหาวิทยาลัย เช่น วิชาทั่วไป Gen-Ed) จะเป็นดังนี้

มีสาขาอะไรบ้าง

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายวิชาชีพในการะบวนการยุติธรรม
 • กฎหมายระหว่างประเทศ

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ (เลือกจากสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /วิทยาลัยนานาชาตินเรศวร
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ม.พะเยา)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • กลุ่มสถาบันวิทยาลัย
 • วิทยาลัยศรโสภณ
 • วิทยาลัยตาปี
 • วิทยาลัยราชธานีอุดร
 • วิทยาลัยทองสุข
 • วิทยาลัยโยนก
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • วิทยาลัยสันตพล
 • วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • วิทยาลัยราชพฤกษ์
 • วิทยาลัยศรีอีสาน

อาชีพในอนาคต

 • นิติกร
 • ทนายความ
 • อัยการ
 • ผู้พิพากษา
 • นักวิชาการด้านกฎหมาย
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • นักกฎหมายประจำบริษัท
 • ปลัดอำเภอ

รีวิวรุ่นพี่

No data was found