Follow us on

คณะทันตแพทยศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

หลักสูตร 6 ปี

ปี 1 – ปี 2
เรียนเตรียมทันตแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยเรียนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปี 3 – ปี 4
เรียนในภาควิชาพรีคลินิก เกี่ยวกับวิชาการในวิชาชีพทันตแพทย์อันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์ทั่วไป เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาช่องปาก ทันตวัสดุ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก  เป็นต้น

ปี 5 – ปี 6
เรียนด้านภาคคลินิกที่เน้นหนักในทางปฏิบัติงาน การตรวจบำบัดรักษาทางทันตกรรม การส่งเสริมและป้องกันโรคของฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก เป็นต้น เป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงเลยค่ะ เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 6 จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่พร้อมออกปฏิบัติงานแล้ว

รายละเอียดของคณะ

เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี

จะมีรูปแบบการเรียนดังนี้

 • สาขาปริทันตวิทยา เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปาก
 • สาขาทันตกรรมหัตถการ เกี่ยวกับการบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้
 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เกี่ยวกับการถอนฟัน การผ่าตัดกระดูกในช่องปาก ตลอดจนการผ่าตัดขากรรไกร
 • สาขาทันตสาธารณสุข เกี่ยวกับการลงภาคสนาม เน้นการทำเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณะฟัน และอวัยวะในช่องปาก
 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก เกี่ยวกับการดูแลรักษาช่องปากของเด็ก
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  เกี่ยวกับการรักษารากฟัน
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกี่ยวกับความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการจัดเรียงฟัน
 • สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่องสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

การสอบเข้า

แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX): **ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละมหาวิทยาลัย

คะแนนที่ใช้สอบ
ก่อนอื่นทำความรู้จักกับ กสพท คือ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”
จะมีการสอบที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ และวิชา A-Level

คิดเป็นสัดส่วนคือ วิชาความถนัดแพทย์ (กสพท หรือ TPAT1) = 30%

จะประกอบด้วย 3 พาร์ท ได้แก่
– จริยธรรมแพทย์
– เชาวน์ปัญญา
– พาร์ทเชื่อมโยง

วิชา A-Level (วิชาสามัญ) = 70% (โดย A-Level แต่ละวิชา ควรได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30)

จะประกอบด้วย  7 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาชีพในอนาคต

 • ทันตแพทย์ในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน
 • อาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์
 • แพทย์อาสาช่วยเหลือตามชุมชน

รีวิวรุ่นพี่

No data was found