Follow us on

คณะจัดการธุรกิจการบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี

ปี 1 
จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของคณะ เช่น อุตสาหกรรมการบิน, องค์การและการจัดการธุรกิจการบิน, การจัดการตลาดในธุรกิจการบิน เป็นต้น

ปี 2 
จะเรียนเนื้อหาในสาขาวิชามากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสายการบิน, ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินด้านการบิน, กฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เป็นต้น

ปี 3 
จะเรียนเนื้อหาที่ลงลึกในสาขาวิชามากขึ้น เช่น การจัดการท่าอากาศยาน, การให้บริการบนภาคพื้น, การให้บริการบนเครื่องบิน เป็นต้น

ปี 4 
จะเน้นเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ วิชาที่เรียน เช่น การจัดการการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน, การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน, การฝึกงานเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น

รายละเอียดของคณะ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน และทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม รวมถึงทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอีกด้ว

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • A-Level ได้แก่ สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 •  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาชีพในอนาคต

 • พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
 • เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
 • เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากรกรมการบินพลเรือน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว
 • ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา หรือวิทยากรบรรยายทางด้านธุรกิจการบิน

รีวิวรุ่นพี่

No data was found