Follow us on

คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No data was found
ข้อมูลคณะ

เนื้อหาการเรียน

เรียน 4 ปี
ปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เริ่มมีการทยอยปรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ จาก 5 ปี เป็น 4 ปี หลังจบแล้วสามารถเลือกสอบใบประกอบวิชาชีพเองได้ โดนแต่ละปีจะมีการแบ่งการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้ดังนี้

ปี 1
เน้นเรียนวิชาทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพครู เช่น ภาษาอังกฤษ วิชาพื้นฐานประจำมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจมีการเริ่มสังเกตการสอนตั้งแต่ปี 1 เลย

ปี 2
เข้าวิชาเฉพาะมากขึ้นในด้านของวิชาชีพครู เช่น จิตวิทยาด้านการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครู หรือสาขาเฉพาะของแต่ละสาขาที่เลือก

ปี 3
เน้นไปที่การสอน และวิชาชาเฉพาะแบบเข้มข้น เช่น การวิจัยการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การพัฒนาหลักสูตร โดยปีนี้เนื้อหาจะเข้มข้นมาก ๆ เพื่อการเตรียมพร้อมในการฝึกสอนปีต่อไป

ปี 4
เตรียมการสอน มีการสลับเข้าฝึกสอนกับเรียนเพื่อรายงานผล ในปีนี้จะเริ่มมีการทยอยเข้าโรงเรียนเพื่อดูการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นอีกปีที่หนักหน่วงมาก เพราะต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ที่โรงเรียน และที่มหาวิทยาลัย

** การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน หากน้อง ๆ มีที่ที่สนใจแล้วสามารถเข้าไปดูหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย

รายละเอียดของคณะ

เป็นคณะที่ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเรียนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้น ตั้งแต่เนื้อหาที่จะนำไปสอน การนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน จิตวิทยาการสอน วิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีสาขาอะไรบ้าง

 • สาขาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
 • สาขามัธยมศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • สาขาการศึกษาพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 • สาขาวิชาการศึกษาจิตวิทยา และการแนะแนว
 • สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สาขาศึกษานอกระบบโรงเรียน

การสอบเข้า

 • GPAX
 • TGAT
 • TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 • A-Level ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคม, ภาษาไทย, อังกฤษ  และภาษาอื่นๆ (เลือกจากสาขาวิชาที่ต้องการจะสมัคร)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

สถาบันที่เปิดสอน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ
 • มหาวิทยาลัยเอกชน

อาชีพในอนาคต

 • ครูโรงเรียนเอกชน
 • ข้าราชการครู
 • ครูสอนพิเศษ / tutor
 • นักวิชาการ
 • นักพัฒนาการศึกษา
 • นักออกแบบสื่อเพื่อการสอน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

รีวิวรุ่นพี่

No data was found