Follow us on

รอบ 2 Quota

เหมาะกับใคร?​

- คนในพื้นที่ ๆ กำหนดในจังหวัดนั้น ๆ
- ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ
- มีความสามารถพิเศษ

รวมข่าว สำหรับรอบโควตา​