Follow us on

TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่โพสต์

กลับมาอีกครั้งกับระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่การกลับมาในครั้งนี้นั้นพิเศษตรงที่ว่า ระเบียบการรับสมัครมาครบทุกรอบ ไม่ว่าจะเป็นรอบ 2 โควตา รอบ 3 แอดมิชชั่น และ รอบ 4 รับตรงอิสระ ซึ่งรอบ 4 นั้นเปิดโอกาสให้สมัครได้ถึง 2 ครั้งกันเลยทีเดียว และอีกอย่างคือคณะและสาขาที่เปิดรับสมัครนั้นมีให้เลือกหลากหลายสาขาตามความต้องการของน้องๆได้เลยจ้า น้องๆคนไหนสนใจอยากจะเรียนด้านไหน จะเลือกสมัครกันรอบไหน ให้เตรียมตัวกันให้พร้อมน้า ❣❣

กำหนดการคัดเลือกรอบ 2 โควตา

 • เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65
 • ประกาศผลสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 65
 • ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทปอ.) : 4 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

กำหนดการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

กำหนดการคัดเลือกรอบ 4 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 1)

 • เปิดรับสมัคร : 25 – 30 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2 มิถุนายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลสัมภาษณ์ : 6 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 – 9 มิถุนายน 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.) : 21 มิถุนายน 65

กำหนดการคัดเลือกรอบ 4 รับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 6 มิถุนายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 มิถุนายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลสัมภาษณ์ : 16 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 – 19 มิถุนายน 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มทร.) : 21 มิถุนายน 65

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 5. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 7. ณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
 11. คณะการแพทย์บูรณาการ
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.oreg.rmutt.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้ว!!! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) – TCASter

128 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใครจะสอบต้องรีบดู – TCASter

31 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จัดเต็มให้พร้อมเข้าห้องสอบ – TCASter

61 views

รวมติวฟรี! TPAT 2 – 5 ต้องดูก่อนเข้าห้องสอบ! – TCASter

93 views

อยากเป็นเภสัชฯ ต้องสอบอะไรบ้าง พร้อมวิธีเตรียมสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ – TCASTER

492 views

เปิดรับแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง – TCASter

96 views