Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตาพื้นที่
  • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
  • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โควตาพื้นที่
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC (รอบที่ 3)
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
  • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2)
  • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-LEVEL สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

468 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

467 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

469 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

460 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

441 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

458 views