Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 15 – 30 พ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • จำนวนรับ 520 ที่นั่ง
 2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ)
  • จำนวนรับ 580 ที่นั่ง
 3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ)
  • จำนวนรับ 331 ที่นั่ง
 4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • จำนวนรับ 103 ที่นั่ง
 5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
  • จำนวนรับ 66 ที่นั่ง
 6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • จำนวนรับ 45 ที่นั่ง
 7. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
  • จำนวนรับ 125 ที่นั่ง
 8. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
  • จำนวนรับ 73 ที่นั่ง
 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
  • จำนวนรับ 29 ที่นั่ง
 10. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
  • จำนวนรับ 3 ที่นั่ง
 11. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • จำนวนรับ 67 ที่นั่ง
 12. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
  • จำนวนรับ 7 ที่นั่ง
 13. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • จำนวนรับ 83 ที่นั่ง
 14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
 15. โครงการเกษตรรุ่นใหม่
  • จำนวนรับ 160 ที่นั่ง
 16. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
  • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 17. โครงการช้างศึกพระนเรศวร
  • จำนวนรับ 26 ที่นั่ง
 18. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
  • จำนวนรับ 201 ที่นั่ง
 19. โครงการ Law for Languages
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 20. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 21. โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 22. โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • จำนวนรับ 243 ที่นั่ง
 23. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่
  • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 24. โครงการพิเศษสาหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • จำนวนรับ 3 ที่นั่ง
 25. โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์
  • จำนวนรับ 7 ที่นั่ง
 26. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
  • จำนวนรับ 12 ที่นั่ง
 27. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.)
  • จำนวนรับ 8 ที่นั่ง
 28. โครงการส่งสริมนักนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 29. โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 30. โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,166 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

828 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

668 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views