Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 22 พ.ย. – 6 ธ.ค. 65 (ติดตามประกาศแต่ละโครงการอีกครั้งหนึ่ง)
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 ธ.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.
   • ตัวจริง : 17 ม.ค. 66
   • ตัวสํารอง : 24 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะแพทยศาสตร์
  • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX)
  • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MDO2)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปีกวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่ป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะเกษตรศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
  • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะพยาบาลศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงกรเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
  • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่ป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิ้กวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่ป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • รับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. คณะเภสัชศาสตร์
  • รับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะเทคโนโลยี
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับด้วย Portfolio (โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์/โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์/โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน/โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • รับด้วย Portfolio
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับด้วย Portfolio
   • สาขาวิชาการออกแบบ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงกรเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. คณะนิติศาสตร์
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงกรเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • รับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. วิทยาลัยนานาชาติ
  • โครงการรับนักเยนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฟ้า
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. คณะเศรษฐศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • โครงการทุนช้างเผือก
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 22. คณะสหวิทยาการ
  • โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฟ้า
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศรับสมัครเพิ่มเติม : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,898 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,863 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

573 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views