Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยพะเยา (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 142131,83967.3073.71
2พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 82403,26153.7863.52
3เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมวิทยาเขตหลัก1 : 48401,91145.0551.58
4วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิทยาเขตหลัก1 : 37518346.5450.04
5สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมวิทยาเขตหลัก1 : 36517847.5561.96
6สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 26501,27944.5350.90
7เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวิทยาเขตหลัก1 : 25651,56754.5163.51
8ศิลปศาสตร์การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
วิทยาเขตหลัก1 : 23511154.9560.77
9สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในวิทยาเขตหลัก1 : 20.8510447.3754.66
10แพทยศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 20.33060953.3362.02

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 142131,83967.3073.71
2ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาเขตหลัก1 : 18.23054457.6578.45
3ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนวิทยาเขตหลัก1 : 14.22028355.8880.57
4ศิลปศาสตร์การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
วิทยาเขตหลัก1 : 22.2511154.9560.77
5เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวิทยาเขตหลัก1 : 24.2651,56754.5163.51
6พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 82403,26153.7863.52
7แพทยศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 20.33060953.3362.02
8ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นวิทยาเขตหลัก1 : 112021453.0464.19
9รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 18.52036950.9163.69
10นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 9.610095650.7065.98

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 9.610095650.7065.98
2วิทยาลัยการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
วิทยาเขตหลัก1 : 1.59013220.3175.23
3วิทยาลัยการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
วิทยาเขตหลัก1 : 28015414.3560.53
4สหเวชศาสตร์หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 10.76670543.8653.62
5เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวิทยาเขตหลัก1 : 24.2651,56754.5163.51
6วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิทยาเขตหลัก1 : 1.3607826.2947.94
7วิทยาลัยการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
วิทยาเขตหลัก1 : 1.6609425.2354.12
8วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิทยาเขตหลัก1 : 2601203.1450.33
9สาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตหลัก0.89554913.9425.94
10สาธารณสุขศาสตร์การจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
วิทยาเขตหลัก1 : 1.8559712.5062.43

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 81.6403,26153.7863.52
2เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมวิทยาเขตหลัก1 : 47.8401,91145.0551.58
3ทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 141.5131,83967.3073.71
4เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวิทยาเขตหลัก1 : 24.1651,56754.5163.51
5สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 :25.6501,27944.5350.90
6นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 9.610095650.7065.98
7สหเวชศาสตร์หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 10.76670543.8653.62
8แพทยศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 20.3 3060953.3362.02
9ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาเขตหลัก1 : 18.13054457.6578.45
10วิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาวิทยาเขตหลัก1 : 16.93050549.0358.26

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views