Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

สิ้นสุดการรอคอยแล้วจ้า สำหรับรอบ 3 แอดมิชชั่น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าระเบียบการออกมาในช่วงที่เร็วมากๆเลยค่ะ ทำให้น้องหลายๆคนที่รอติดตามได้รู้กันแล้วว่า คณะไหน สาขาไหนจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง น้องๆจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนว่าจะสมัครและสอบวิชาใดบ้าง วันนี้แอดมินได้รวบรวมทั้งระเบียบการและคุณสมบัติมาให้แล้วน้า ครบ ! จบ ! ในที่เดียวเลย ตามแอดมินมาได้เลยค่า

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คุณสมบัติเฉพาะ TCAS65 รอบ3 จุฬาฯ

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50
 2. คณะอักษรศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. คณะวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 4. คณะรัฐศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00
 6. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล(รูปแบบที่ 1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (รูปแบบที่ 1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
 7. คณะครุศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชา/วิชาเอกกำหนด ดังนี้
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี วิชาเอกชีววิทยา และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา วิชาเอกธุรกิจศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษวิชาเอกการศึกษาพิเศษ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
 8. คณะนิเทศศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.75
 9. คณะเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 10. คณะนิติศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 11. คณะสหเวชศาสตร์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากระเบียบการรับสมัคร)
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด ดังนี้
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
    • จะต้องผ่านการตรวจตาบอดสี ซึ่งต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง
   • สาขาวิชากายภาพบำบัด
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
    • ผู้สมัครควรมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
   • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สาขาวิชารังสีเทคนิค
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
    • มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 12. คณะจิตวิทยา
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00
 13. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 14. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50

ระเบียบการรับสมัคร :คลิก

คุณสมบัติเฉพาะ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://tcas.atc.chula.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,747 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views