Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่โพสต์

ประกาศแล้วจ้า รอบโควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ว่ารอบนี้เป็นรอบรับตรงโควตาภาคเหนือ ซึ่งจะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือ น้องๆคนไหนที่รู้ว่าตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตพื้นที่บริการที่ทางมหาวิทยยาลัยกำหนด รีบเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อม แล้วตามแอดมาเลยจ้า

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ2 มน.

1. รับตรงโควตาภาคเหนือ

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ หรือ กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 18 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท
  2. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และ วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดสอบเดือนมีนาคม 2565
 • คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละสาขา/วิชา
  • ดูรายละเอียดหน้า 8 – 25 ของระเบียบการรับสมัคร
 • คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
  1. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
   • สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
   • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาสัตศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
   • สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ
   • สาขาวิซาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  2. คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาสถิติ
   • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
   • สาขาวิชาเทคโนโสยืนวัตกรรมพลังงาน (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเศมี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรสถาปัดยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  5. คณะโลจิสติกส์และติจิทัลซัพพลายเชน
   • สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
  6. คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  7. คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  8. คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  9. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนื่องโท)
   • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
   • สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
  10. คณะสหเวชศาสตร์
   • สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   • สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
  11. คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
   • หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  12. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์
  13. คณะมนุษยศาสตร์
   • สาขาวิชาพม่าศึกษา
   • สาขาวิชาภาษาจีน
   • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
   • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาดนตรีประยุกต์
   • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล แขนงวิชาดนตรีคลาสสิก
  14. คณะศึกษาศาสตร์
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาอังกฤษ
   • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  15. คณะนิติศาสตร์
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  16. คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  17. วิทยาลัยนานาชาติ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track)

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรและกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
  2. เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของ ทปอ. จัดสอบปี พ.ศ. 2565 และวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่จัด สอบปี พ.ศ. 2565
  3. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 แล้วนักเรียนต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดและนักเรียนจะต้องเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการสอบที่ได้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติเฉพาะ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track)
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และ สุโขทัย และผู้สมัครต้องสมัครในจังหวัดที่ผู้สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น
  2. ผู้สมัครต้องมีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ในจังหวัดที่สมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีในจังหวัดเดียวกันกับผู้สมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานเป็นสำคัญ (ยกเว้นกรณีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกจากทะเบียนบ้านในจังหวัดเดียวกับผู้สมัคร ให้มีเอกสารทางราชการยืนยันการโยกย้าย)
  3. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรและกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี
 • คุณสมบัติเฉพาะ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD: Inclusive Track)
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก และ สุโขทัย และผู้สมัครต้องสมัครในจังหวัดที่ผู้สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น
  2. . ผู้สมัครต้องมีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีในจังหวัดที่สมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และบิดาหรือมารตาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีในจังหวัดเดียวกันกับผู้สมัคร จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานเป็นสำคัญ (ยกเว้นกรณีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายออกจากทะเบียนบ้านในจังหวัดเดียวกับผู้สมัคร ให้มีเอกสารทางราชการยืนยันการโยกย้าย)
   • * ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก นักเรียนที่มีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของ 2 จังหวัดนี้ สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตอำเภอเมืองเป็นลำดับแรก
  3. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรและกำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่ปรากฎในทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://entrance.psu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views