Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

รอบโควตา มข. เป็นรอบที่น้องๆหลายคนถามถึงกันเยอะมากเลย น้องๆอยากรู้ว่าจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างจะต้องสอบกี่วิชา ต้องสมัครสอบ NETSAT หรือไม่ วันนี้มีคำตอบแล้วจ้า! เพราะระเบียบการและเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศมาแล้ว แอดมินเลยนำข่าวการรับสมัครมารวบรวมให้น้องๆแล้ว สำหรับใครที่อยากรู้ว่าคณะไหนจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างตามแอดมาได้เลยค่า ♡´・ᴗ・`♡

ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 4 – 8 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย : 18 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ และยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษา : 20 – 21 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ : 23 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 4 พฤษภาคม 65
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) หรือสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ในบางสาขา และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้
 3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

รายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก รอบ2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.

 • NETSAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป
  • 101 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาไทย
  • 102 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ
  • 103 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์
 • NETSAT II Subject Tests ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน
  • 201 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
  • 202 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านเคมี
  • 203 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านชีววิทยา
  • 204 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านฟิสิกส์
 • วิชาสมรรถนะเฉพาะด้าน
  • ภาษาต่างประเทศ
   • 011 สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส
   • 012 สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน
   • 013 สมรรถนะด้านภาษาจีน
   • 014 สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น
   • 015 สมรรถนะด้านภาษาเกาหลี
  • วิศวกรรมศาสตร์
   • 031 สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
   • 041 สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • 042 สมรรถนะด้านการออกแบบ
  • ศึกษาศาสตร์
   • 051 สมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์
   • 052 สมรรถนะด้านความถนัดทางกาย
  • ศิลปกรรมศาสตร์
   • 021 สมรรถนะด้านดนตรีตะวันตก
   • 022 สมรรถนะด้านดนตรีไทย
   • 023 สมรรถนะด้านดนตรีพื้นเมือง
   • 024 สมรรถนะด้านศิลปะการละคร
   • 025 สมรรถนะด้านนาฏศิลป์
   • 026 สมรรถนะด้านการวาดเส้น
   • 027 สมรรถนะด้านองค์ประกอบศิลป์
   • 028 สมรรถนะด้านวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
   • 029 สมรรถนะด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
  • เวชนิทัศน์
   • 061 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีส าหรับเวชนิทัศน์
   • 062 สมรรถนะด้านศิลป์ส าหรับเวชนิทัศน์

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะแพทยศาสตร์
 2. คณะเทคนิคการแพทย์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. คณะทันตแพทยศาสตร์
 6. คณะเภสัชศาสตร์
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 8. คณะเกษตรศาสตร์
 9. คณะวิทยาศาสตร์
 10. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 11. คณะเทคโนโลยี
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 14. คณะศึกษาศาสตร์
 15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 16. คณะนิติศาสตร์
 17. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 18. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยนานาชาติ
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 22. คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตารางแสดงจำนวนรับและเกณฑ์การคัดเลือก : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,167 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

833 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views