Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้แอดมินมาพร้อมกับระเบียบการรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ้า ประเภทโครงการที่เปิดรับนั้นมีทั้งหมด 5 โครงการ บางโครงการ กำหนด GPAX ขั้นต่ำ เพียง 2.00 เท่านั้น น้องๆคนไหนที่สนใจต้องรีบศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเตรียมเอกสารในการสมัครให้พร้อม แล้วไปสมัครกันได้เลยจ้า ❗

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 64
 • สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ สถานศึกษาพิมพ์ใบสรุปรายชื่อ / ใบสมัคร/ ใบแจ้งชำระเงิน : 16-24 ธันวาคม 64
 • สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : 5 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ : 7 มกราคม 65
 • สอบ/สอบสัมภษณ์ : 15 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 20 มกราคม 2565
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : 20-31 มกราคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3 ภาคเรียน
 • กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ประเภทผลการเรียนดี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป(ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป)
  • หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 2. ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ
  • ผู้สมัครได้รับรางวัลด้านกีฬา ในระดับจังหวัด หรือ ระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
 3. ประเภทผู้มีคุณธรรม นําความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ
  • ผู้สมัครเป็นผู้มีคุณธรรม นําความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ดังนี้
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
   • หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
 4. ประเภทผู้มีความพิการ
  • ผู้สมัครมีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป
 5. ประเภทผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • ผู้สมัครเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (งดรับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะครุศาสตร์ (เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • จิตวิทยา(จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
  • จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
  • เกษตรศาสตร์
  • นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สัตวศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
  • การท่องเที่ยว
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีสากล
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • วัฒนธรรมศึกษา
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ (เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
  • การจัดการ (4 ปี)
  • การจัดการ (เทียบโอนฯ)
  • การตลาด (4 ปี)
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
  • การบัญชี (4 ปี)
  • การบัญชี (เทียบโอนฯ)
  • การเป็นผู้ประกอบการ
  • เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
  • แขนงวิซาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี)
  • เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
  • แขนงวิซาระบบสารสนทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)
  • เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
  • แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • นวัตกรรมธุรกิจบริการ
  • นิเทศศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
 5. วิทยาลัยนานาชาติ (เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การจัดการธุรกิจนานาชาติ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน)
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
  • คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอนฯ)
  • คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
  • เทคโนโลยีเว็บ
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • นวัตกรรมดิจิทัล
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ
  • สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
  • การจัดการการค้าชายแดน
  • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • สาธารณสุขชุมชน

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://tcas.cmru.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,168 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views