Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้แอดมินมาพร้อมกับข่าวการรับสมัครรอบ portfolio ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแอดมินบอกได้เลยว่าโครงการที่เปิดรับนั้นเยอะมากๆ มีมากถึง 27 โครงการกันเลยทีเดียว มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น โดยปกติคนทั่วๆไป จะชอบเรียกกันแบบสั้นๆ ว่า ” มน.” ซึ่ง มน. นี้นั้นมีประโยคเด็ด ที่ไม่ว่าใครได้ยินประโยคนี้จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประโยคนั้นก็คือ “เทาแสด แดดและยุง” ซึ่งจะใช่เรื่องจริงหรือไม่นั้น ต้องตามไปพิสูจน์กันได้เลยจ้า (•̀ᴗ•́)و

กำหนดการคัดเลือก

รายการวัน/ เดือน/ ปี
เปิดรับสมัคร15 – 30 พ.ย. 64
ชำระเงินค่าสมัคร15 พ.ย. – 1 ธ.ค. 64
ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์16  พ.ย. – 2 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์15 -17 ธ.ค. 64
ส่งใบสมัคร และ Portfolio ให้กับคณะ/วิทยาลัย6 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์18 ม.ค. 65
สอบสัมภาษณ์22  ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์27 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร11 ก.พ. 65
ลงทะเบียน mytcas9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS7 – 8 ก.พ. 65
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS9 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
 2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ เท่านั้น)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการทายาทเกษตรกร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. โครงการช้างศึกพระนเรศวร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. โครงการ Law for Languages
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 22. โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 23. โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 24. โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 25. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 26. โครงการพิเศษสาหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 27. โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.nu.ac.th/index.php

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,744 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,815 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,793 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

705 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views