Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

หากพูดถึงมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งย่านรังสิต แอดเชื่อว่าทุกคนคงจะตอบมาเป็นชื่อเดียวกันหมดอย่างแน่นอน และจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนไม่ได้เลยนอกจาก ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ นั่นเองค่า วันนี้แอดมีข่าวการรับสมัครรอบพอร์ตมาฝากน้องๆด้วยน้า แต่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายศูนย์ ส่วนที่เปิดรับสมัครรอบนี้จะเป็นของที่ศูนย์ไหนนั้น ตามไปดูกันเลย ! (ᗒ☺️ᗕ)՞

กำหนดการคัดเลือก รอบ 1.1 มธ.

 • เปิดรับสมัคร : 2 – 16 พฤศจิกายน 64
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 2 ธันวาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 และ 12 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 ธันวาคม 2564
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร รอบ 1.1 มธ.

ศูนย์ลำปาง

 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม : รับจำนวน 10 คน
   • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า /ปวช. /กศน.
   • ผู้สมัครต้องไม่มีอาการตาบอดสี ไม่มีความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเชิงปฏิบัติการออกแบบ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • หลักสูตร ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ : รับจำนวน 10 คน
   • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. /กศน./เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ/เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
   • GPAX ≥ 2.75
  • หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ : รับจำนวน 5 คน
   • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. /กศน./เป็นผู้เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศ/เทียบวุฒิความรู้หลักสูตรนานาชาติโรงเรียนในประเทศไทย
   • GPAX ≥ 2.75
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ศูนย์พัทยา

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : รับจำนวน 5 คน
   • คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า / ปวช. (ช่างอุตสาหกรรม)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1.1 มธ. : คลิก


กำหนดการคัดเลือก รอบ 1.2 มธ.

 • เปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) : 15 กุมภาพันธ์ 65

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร รอบ 1.2 มธ.

ศูนย์รังสิต

 1. คณะรัฐศาสตร์
  • วิชาเอกการเมืองการปกครอง
  • วิชาเอกการระหว่างประเทศ
  • วิชาเอกบริหารรัฐกิจ
 2. คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 4. คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
  • ศศ.บ. ภาษาไทย
  • ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
  • ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน
  • ศศ.บ. สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  • ศศ.บ. รัสเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วท.บ. คณิตศาสตร์
  • วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วท.บ. เคมี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
  • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วท.บ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • วท.บ. ฟิสิกส์
  • วท.บ. ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • วท.บ. วัสดุศาสตร์
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วท.บ. สถิติ
  • วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
  • วท.บ. สถิติ (โครงการพิเศษ)
  • วท.บ. คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)
  • วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศกรรมคอมพิวเตอร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
  • วศ.บ. วิศกรรมเครื่องกล
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
  • วศ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ
  • วศ.บ. วิศวกรรมชอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
  • วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)
  • วศ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
 7. คณะสหเวชศาสตร์
  • วท.บ. กายภาพบำบัด
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ศศ.บ. การจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)
  • ศศ.บ. การฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)
 8. คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ
  • ศป.บ. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น
  • ศป.บ. การละคอน
 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • วท.บ. การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (DBTM)
  • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วท.บ. สถาปัตยกรรม
  • วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

ท่าพระจันทร์

 1. คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)

ศูนย์ลำปาง

 1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ศูนย์พัทยา

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1.2 มธ. : คลิก


โครงการรับอื่นๆ

 1. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. รวมหลักสูตรนานาชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views