Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

 • เปิดรับหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
 • เปิดรับสมัคร ถึง 10 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะสหเวชศาสตร์

 • รับสาขาวิชาการจัดการกีฬา 5 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาการฝึกสอน (โครงการพิเศษ) 5 ที่นั่ง
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • เปิดรับสมัคร ถึง 12 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน) 30 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาสถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์) 45 ที่นั่ง
 • รับสาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ 15 ที่นั่ง
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
 • มีคะแนน GAT , PAT1 , PAT2 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
 • เปิดรับสมัคร ถึง 13 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ลิงค์รับสมัคร : คลิก

4. วิทยาลัยสหวิทยาการ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • รับจำนวน 12 ที่นั่ง
 • เปิดรับสมัคร ถึง 12 มิ.ย.64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.tuadmissions.in.th/admissions/29

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views