Follow us on

DEK ม.ปลาย ต้องรู้! เรียนจบแล้ว .. เราได้วุฒิอะไร? (รวมมากกว่า 60 ชื่อ)

วันที่โพสต์

.

สวัสดีครับ .. ตอนนี้เพื่อนๆ ม.ปลาย หลายคนเริ่มตั้งเป้าหมายสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันบ้างแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องคือเมื่อเรียนจบคณะนั้นๆ แล้วเราจะได้วุฒิการศึกษาอะไร? เพราะอาจมีผลไปถึงตอนยื่นเรซูเม่สมัครงานที่หลายหน่วยอาจมักกำหนดวุฒิไว้ คนที่เรียนจบคณะเดียวกันอาจไม่ได้วุฒิเหมือนกัน การจะได้วุฒิอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสาขา/ภาควิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • จะได้วฺุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) เมื่อเรียบจบสาขาสถาปัตยกรรม , สาขาสถาปัตยกรรมไทย , สาขาสถาปัตยกรรมภายในหรือสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • จะได้วฺุฒิการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต (ออ.บ.) เมื่อเรียบจบสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
 • จะได้วฺุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  เมื่อเรียบจบสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
 • จะได้วฺุฒิภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) เมื่อเรียบจบภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น

.

.

มีบางคนอาจยังไม่รู้ว่าบัณฑิต ต่างกับมหาบัณฑิตยังไง? พี่ Buddy TCASter สรุปให้ฟังง่ายๆว่าถ้าเรียนจบปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต , จบปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิตและจบปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฏีบัณฑิต นั่นเองครับ ส่วนคนที่อยากรู้ว่าชื่อย่อวุฒินี้เรียกว่าอะไร ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า

.

ปริญญาบัตร

 • กศ.บ.  >  การศึกษาบัณฑิต
 • กศ.ม.  >  การศึกษามหาบัณฑิต
 • กส.บ.  >  เกษตรศาสตรบัณฑิต
 • กส.ม.  >  เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 • ค.บ.  >  ครุศาสตรบัณฑิต
 • ค.ม.  >  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • ค.ด.  >  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คศ.ม.  >  คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • ค.อ.บ.  >  ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
 • ท.ด.  >  ดุษฎีบัณฑิตทางการฑูต
 • ท.บ.  >  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ทษ.บ.  >  เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • ทษ.ม.  >  เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 • น.บ.  >  นิติศาสตรบัณฑิต
 • น.ม.  >  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • น.ด.  >  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • นศ.บ.  >  นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • นศ.ม.  >  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • บช.บ.  >  บัญชีบัณฑิต
 • บช.ม.  >  บัญชีมหาบัณฑิต
 • บธ.บ.  >  บริหารธุรกิจบัญฑิต
 • บธ.ม.  >  บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
 • บธ.ด.  >  บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต
 • พ.บ.  >  แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • พย.บ.  >  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • พย.ม.  >  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 • ภ.บ.  >  เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ภ.ม.  >  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 • ภ.สถ.บ.  >  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ร.บ.  >  รัฐศาสตรบัณฑิต
 • ร.ม. >  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • ร.ด.  >  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • รป.บ.   >  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • รป.ม. >  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • วท.บ.  >  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • วท.ม.  >  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • วท.ด.  >  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ว.บ.  >  วารสารศาตรบัณฑิต
 • วศ.บ.  >  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • วศ.ม.  >  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • วศ.ด.  >  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ศ.บ.  >  ศิลปบัณฑิต
 • ศป.บ.  >  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ศ.ม.  >  ศิลปมหาบัณฑิต
 • ศ.บ.  >  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • ศ.ม.  >  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศศ.บ.  >  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ศศ.ม.  >  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศษ.บ.  >  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ศษ.ม.  >  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • ศษ.ด.  >  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สถ.บ.  >  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สถ.ม.  >  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • ส.บ.   >  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ส.พ.บ.  >  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ส.ม.  >  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • สม.บ.  >  สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต
 • สม.ม.  >  สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิต
 • ส.ส.บ.  >  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
 • อ.บ.  >  อักษรศาสตรบัณฑิต
 • อ.ม.  >  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
 • อ.ด.  >  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • อส.บ.  >  อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • ออ.บ.  >  การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต

.

มีวุฒิที่เราอยากเรียนบ้างไหมเอ่ย? ถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายในอาชีพที่อยากเป็นแล้ว อย่าลืมไปเช็กด้วยนะครับว่าเขาต้องการวุฒิอะไรในการสมัคร ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสถาบันไหนเปิดรับคณะ/หลักสูตร/สาขา เรียนจบได้วุฒิอะไรบ้าง? สามารถดูได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App TCASter

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.livinginthailand.com/

#TCAS63 #DEK63 #มปลาย #วุฒิการศึกษา #เรียนจบได้วุฒิอะไร #ชื่อย่อวุฒิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views