Follow us on

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ‘‘คณะวิศวกรรมศาสตร์’’ TCAS65 (11 สถาบัน)

วันที่โพสต์

TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 สาขาวิศวะมาแรงในอนาคตมีอะไรบ้าง ? - YouTube

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการช้างเผือก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการ Active Recruitment
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการ KMUTT International Admission
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการให้โควตาบุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • การให้โควตานักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • รวมทุกโครงการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • ค้นหารายสาขา : คลิก

9. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการลูกแสดทอง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผู้พิการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการลูกพระราชบิดา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการทุนมงคลสุข
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง
 • โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์) โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 10 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,747 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views