เด็กปล่อยของ

ใครอยากเพิ่มพื้นที่ให้แฟ้มสะสมผลงานยกมือขึ้น!!  🙋

เตรียมพบกับงานมหกรรมประกวดแข่งขันความสามารถประจำปี “เด็กปล่อยของ” ครั้งที่ 1 จากทาง TCASter!!  🎉🏆

ที่จะให้น้อง ๆ มาแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ภาษา เทคโนโลยี ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ พร้อมกับมาตรฐานที่ยกระดับการแข่งขันวิชาการให้มีความหลากหลาย และทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ในการยื่นผลงานของน้อง ๆ ม.ปลายอีกด้วย

TCASter ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย  ที่อยากปล่อยของ หรือน้อง ๆ คนไหนที่อยากสะสมผลงานในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะดึงศักยภาพออกมาสู่ภายนอกรึยัง!! มาพบกันได้ที่งาน “เด็กปล่อยของ” ภายใต้หัวข้อ “New Era of thr Education World : โลกการศึกษาใหม่” 

“เด็กปล่อยของ” การประกวดแข่งขันสำหรับเด็ก ม.ปลายที่มีของ
ซึ่งเราได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 หมวดใหญ่ 

1. การแข่งขันด้านสื่อสร้างสรรค์
 1.1 ทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “เมื่อชีวิตของเด็กไทยต้องเปลี่ยนไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลง” เพื่อแสดงถึงการดำเนินชีวิต การเรียน หรือการปรับตัวของเด็กไทย โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เช่น การสัมภาษณ์, Vlog, TikTok, Motion Graphic หรืออื่น ๆ (คลิปความยาว 3-5 นาที)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ผลงาน

1.2 ทำคลิปวิดีโอการสอน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเพียง 1 วิชา และ 1 หัวข้อจากวิชาที่เรากำหนดไว้ ได้แก่ คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ไทย, สังคม และภาษาอังกฤษ (คลิปความยาว 7-10 นาที)
จำนวนที่เปิดรับ 70 ผลงาน

2. การแข่งขันด้านเทคโนโลยี
ออกแบบ Application ในโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยอยู่ในรูปแบบการแสดงหน้า Wireframe ของ Application ขนาดไม่เกิน A1 เป็นไฟล์ PDF.
จำนวนที่เปิดรับ 50 ผลงาน

3. การแข่งขันด้านนิเทศศิลป์
ออกแบบโปสเตอร์ Infographic สรุปและย่อยข้อมูลการแนะแนวคณะที่เราสนใจให้เข้าใจง่ายและสวยงาม บนไฟล์ภาพขนาด A3 โดยไม่จำกัดโปรแกรมและเทคนิคในการออกแบบ
จำนวนที่เปิดรับ 50 ผลงาน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สัญชาติไทย และภูมิลำเนาอยู่ที่ไทย
 2. นักเรียนชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี
 3. สร้างสรรค์ผลงานประกวดด้วยตนเอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งประกวด ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
 4. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่น ๆ และต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. โหลดใบสมัครด้านล่าง
 2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครอย่างครบถ้วน
 3. เอกสารในการสมัคร 
  – สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
  – สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ชุด
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 5. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดกับทางบริษัท จัดว่าเห็นพ้อง และตกลงอนุญาตให้ทางบริษัท ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ทำการเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการติดต่อ เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงาน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวด
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานจะได้รับการพิจารณา และประเมิน ตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด และผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการและผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

น้อง ๆ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้จากที่นี้เลย! 

ระยะเวลาโครงการประกวด 

วันส่งผลงาน
31 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2563  (23.59 น.)  หรือผลงานครบตามจำนวนที่กำหนด

วันตัดสินผลงาน
22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 

วันประกาศผลผู้ชนะเลิศ
17 ตุลาคม 2563
(การประกาศผลผู้ชนะเลิศผ่านรายการ Live Streaming บนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ TCASter)

การส่งผลงาน
ส่งผลงานผ่านลิ้งค์ Google Form ที่ใช้ในการสมัคร เท่านั้น (สมัครพร้อมส่งผลงาน)

รางวัลในการประกวด

เกณฑ์การพิจารณาเกียรติบัตรเหรียญรางวัล

 • คะแนน 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 • คะแนน 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 • คะแนน 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

เกณฑ์การรับรางวัล

 • ชนะเลิศ คือ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัลต่อการแข่งขัน)
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ (1 รางวัลต่อการแข่งขัน)
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ที่ได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัลต่อการแข่งขัน)

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญรางวัลพร้อมใบรับรองการประเมินผลงาน และเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญรางวัลพร้อมใบรับรองการประเมินผลงานและเงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญรางวัลพร้อมใบรับรองการประเมินผลงานและเงินรางวัล 1,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขันได้รับการสัมภาษณ์พิเศษจากทีมงาน TCASter และผลงานของผู้ชนะทั้ง 3 อันดับจะได้นำเสนอบนเพจ TCASter และ Platform อื่น ๆ ของ TCASter

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองการประเมินผลงานจากคณะกรรมการแนบกับเกียรติบัตรทุกท่าน
  (ส่งทางอีเมล์)
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 และที่เข้าเกณฑ์เหรียญรางวัล คณะกรรมการพิจารณาและนำไปเผยแพร่ในเพจ TCASter และ Platform อื่น ๆ ของ TCASter ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท เลิร์น สเปซ จำกัด เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ นางสาวเนตรชนนี ทิพย์สกุลชัยกิจ (ผู้ดำเนินงาน)

หมายเลข : 063-175-5166

อีเมล : [email protected]