รวมพลครู TCAS65

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. (เริ่มเข้าซูมเวลา 12.30)

***ในการเข้าซูม จะมี waiting room ขอให้อาจารย์ทุกท่านรอใน waiting room และเมื่อถึงเวลาจะมีทีมงานกดรับอาจารย์ทุกท่านเข้าสู่ห้องซูมหลัก***