fbpx
< ย้อนหลัง

วิเคราะห์การเคลื่อนที่

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 6 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สรุปเนื้อหา

แบบที่ 1 $\vec{v}$ คงที่ ($\vec{a} = 0$ $m/s^2$)
$\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$

แบบที่ 2 $\vec{v}$ ไม่คงที่ ($\vec{a} \neq 0$ $m/s^2$)
$\vec{v} = \vec{u} + \vec{a}t$
$\vec{s} = \vec{u}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$
${\vec{v}}^2 = {\vec{u}}^2 + 2\vec{a}\vec{s}$