fbpx
< ย้อนหลัง

พื้นฐานคลื่น

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง คลื่นและคลื่นเสียง
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สมบัติคลื่น
องค์ประกอบ คลื่น

ความเร็วคลื่น
$v=f λ = \frac{λ}{T}$
ความถี่ในการสั่นของคลื่น คือ $f$
ความยาวคลื่น คือ $λ$
เวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ หรือ คาบ คือ $T$