fbpx
< ย้อนหลัง

โพรเจกไทล์จากพื้นไปพื้น

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 6 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 0 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 11 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สรุปเนื้อหา

การเคลื่อนที่วิถีโค้งจากพื้นสู่พื้น
$s_y=\frac{u_y^2}{2g}=\frac{u^2.sin^2⁡θ}{2g}$
ระยะทางในแนวดิ่ง คือ $s_y$
ความเร็วต้นในแนวดิ่ง คือ $u_y$
ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูด คือ $g$
มุมในการยิงที่เทียบกับแนวราบ คือ $θ