fbpx
< ย้อนหลัง

พื้นฐานการเคลื่อนที่แบบทั่วไป

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 6 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว
– ปี 2560 จำนวน 7 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 0 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 11 ข้อ

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สรุปเนื้อหา

การประยุกค์ใช้ความรู้

และการใช้การแปรผันของสมการ