fbpx
< ย้อนหลัง

การอนุรักษ์พลังงาน

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

 เรื่อง งานและพลังงาน
– ปี 2560 จำนวน 10 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 11 ข้อ

งานพลังงาน

งาน
$W=F ·s$
$W$ คือ งาน
$F$ คือ แรง
$S$ คือระยะทาง

กฎอนุรักษ์พลัง
$E_1=E_2$
$E$ คือ พลังงาน
พลังงานจลน์ $E_k = \frac{1}{2} mv^2$
พลังงานศักย์ $E_p=mgh$
พลังงานศักย์สปริง $E_ps=\frac{1}{2}kx^2$